2021

Εκτύπωση

Έγκριση Τευχών της με αρ. 1/2021 Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για

την επιλογή Αναδόχου για την «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων

», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο

Σερβίων»

για να δείτε την  Απόφαση

πατήστε  εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ 01/2021

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ»

΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΥΠΠΟΑ/367958/02-08-2021

(ΑΔΑ:ΩΚΚΔ4653Π4-8ΑΩ)

για να δείτε την περίληψη

πατήστε  εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01 /2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών

ικριωμάτων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΣΕΡΒΙΩΝ»

για να δείτε τo τεύχος

πατήστε  εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.02/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Έγκριση Τευχών της με αρ. 2/2021 Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για

την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια μηχανημάτων», για τις ανάγκες του Υποέργου 1

«Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων»

για να δείτε τo τεύχος

πατήστε  εδώ


Έγκριση Τευχών της με αρ. 2/2021 Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για

την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια μηχανημάτων», για τις ανάγκες του Υποέργου 1

«Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων»

για να δείτε την έγκριση

πατήστε εδώ  


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ 02/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΥΠΠΟΑ/372996/04-08-2021

(ΑΔΑ:9Φ4Ε4653Π4-ΑΕΡ)

για το Υποέργο 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο

Σερβίων» στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου

για να δείτε την περίληψη

πατήστε  εδώ


Έγκριση Τευχών της με αρ. 3/2021 Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για

την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και

αναλωσίμων υλικών», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της Ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την έγκριση

πατήστε  εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ 03/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ»

΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΥΠΠΟΑ/374481/05-08-2021

(ΑΔΑ:6ΜΤΝ4653Π4-ΛΙ0)

για το Υποέργο 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο

Σερβίων» στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου

για να δείτε την έγκριση

πατήστε  εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 03/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και αναλώσιμων υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

CPV: 35113100-0/30197120-3/31518600-6/31600000-2/34328300-5/42670000-3/44115000-9/ 44316000-

8/43323000-3/44320000-9/44511000-8/44512000-2/44510000-5/44514000-6/44520000-1/ 44531520-

2/44531200-3/44611500-1

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 33.870,97 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19-08-2021

για να δείτε την έγκριση

πατήστε  εδώ


Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους

οικονομικούς φορείς και αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό (Τεύχος Διακήρυξης

αρ.03/2021) στο πλαίσιο της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων».

για να δείτε την Παροχή διευκρινίσεων

πατήστε  εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 και την ματαίωση του συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2021

επιλογής αναδόχου για την  «Τοποθέτηση , ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων».

(CPV: 44212310-5-ΙΚΡΙΩΜΤΑ ),στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 

για να δείτε την Απόφαση πατήστε  εδώ


 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1  του συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2021

επιλογής αναδόχου για την  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και αναλώσιμων υλικών»

,στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε  εδώ


 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1  του συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2021

επιλογής αναδόχου για την  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, εργαλείων και αναλώσιμων υλικών»

,στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε  εδώ


ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών της με αρ. 4/2021 Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για

την επιλογή Αναδόχου για την «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων

», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο

Σερβίων»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ 04/2021 Συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ»

για το Υποέργο 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο

Σερβίων» στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου

για να δείτε την Περίληψη πατήστε εδώ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04 /2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών

ικριωμάτων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΣΕΡΒΙΩΝ»

για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώΈγκριση των Πρακτικών 1 και 2 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη

προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2021 για την «Προμήθεια Μηχανημάτων», για τις

ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων, της

Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»


για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


Έγκριση των Πρακτικών 2 και 3 του Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2021 επιλογής προσωρινού αναδόχου

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαλείων και αναλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1

«Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων, της Ομώνυμης Πράξης που έχει

ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 ελέγχου , αξιολόγησης προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού

αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021  επιλογής αναδόχου για την  «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων » (CPV:  44212310-5-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ)

,στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τoυ Πρακτικού 3 ελέγχου ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2021   για τη  «Προμήθεια Μηχανημάτων » για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση τoυ Πρακτικού 3 ελέγχου ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2021   για τη  «Προμήθεια Μηχανημάτων » για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τoυ Πρακτικού 4 ελέγχου ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2021   για τη  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Τμήμα Α), εργαλείων και αναλώσιμων υλικών (Τμήμα Β) » για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τoυ Πρακτικού 4 ελέγχου ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2021   για τη  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Τμήμα Α), εργαλείων και αναλώσιμων υλικών (Τμήμα Β) » για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τoυ Πρακτικού 3 ελέγχου ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021   για τη  «Τοποθέτηση, ενοικίαση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων », για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού

Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

για να δείτε τo συμφωνητικό πατήστε εδώ


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

για να δείτε τo συμφωνητικό πατήστε εδώ


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

για να δείτε τo συμφωνητικό πατήστε εδώ


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

για να δείτε τo συμφωνητικό πατήστε εδώ 


Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022 11:34 )